Termes i condicions

Aquest lloc web és propietat de Miquel Dorca SL (d’ara endavant Can Dorca), amb CIF B17495540 i domicili a la carretera de Camprodon, 7-9, de la Vall de Bianya (CP 17813), adreça electrònica de contacte botiga@candorca.com. Registre sanitari RGSEAA: 10.04204/GE

La utilització dels canals de compra des de la pàgina www.candorca.com comporta l’acceptació de les presents condicions.

COMANDES

Can Dorca entén que en efectuar una compra, el client haurà acceptat sense reserves les presents condicions generals de venda, condicions que haurà pogut llegir i acceptar prèviament.

Can Dorca proporciona informació, per mitjà d’aquest lloc web, dels seus productes i de les característiques d’aquests productes. Ho fa amb el màxim de diligència i precisió. Per a més seguretat i garanties a favor del client, la informació que figura a la descripció dels productes no vincula a aquest ni a Can Dorca fins a la confirmació de l’acceptació de la comanda.

Can Dorca presenta els seus productes a la pàgina web amb els colors i detalls de la forma més realista possible. No obstant, el color que apareix en pantalla i altres detalls poden diferenciar-se lleugerament dels propis del producte per efecte del procés tècnic de reproducció i presentació a la web. En cas de dubte preguem que prèviament a la compra contactin amb nosaltres.

En els imports de cada producte (peça) detallen el cost per unitat. Abans d’ordenar el pagament el Client pot conèixer el detall d’aquests imports. La comanda no s’atendrà fins que el Client no premi “Acceptar” a la pantalla de confirmació. El Client podrà anul·lar o cancel·lar el procés de compra en qualsevol moment, i abandonar el procés. Una vegada confirmada la compra i efectuat el pagament, el Client rebrà un missatge de conformitat de la comanda detallant els imports abonats i les dades del producte que ha comprat.

El Client podrà efectuar el pagament de la comanda mitjançant targeta de crèdit i sempre serà previ a l’enviament.

Els documents resultants del procés de compra es conservaran en suport electrònic i estaran permanentment a disposició del Client.

Encara que Can Dorca procura tenir sempre disponibles els productes que figuren a la seva pàgina web, excepcionalment pot donar-se el cas de no disposar del producte sol·licitat pel Client. En aquest cas Can Dorca informarà al Client del termini dins del qual rebrà el producte seleccionat. En cas d’impossibilitat de proporcionar el producte que hagi escollit el client, Can Dorca podrà proposar al Client l’enviament d’un producte de qualitat i preu equivalent. El Client podrà refusar aquestes alternatives i Can Dorca quedarà obligat a efectuar el reemborsament immediat dels imports abonats pel Client.

ENVIAMENT

L’enviament de les comandes a les poblacions de La Garrotxa és gratuït.

Les comandes amb recollida a la botiga de Can Dorca: el client haurà d’avisar o trucar per telèfon amb 3 dies d’antel·lació de la recollida.

Comandes enviades a domicili: el Client rebrà el/s producte/s en un termini màxim de 5 dies laborables. Can Dorca informarà al Client de les demores en l’entrega que es poguessin produir accidentalment. L’entrega es considera efectuada des del moment que es lliura el producte al Client.

PORTS D’ENVIAMENT (import per comanda)

Catalunya: 5,95 €
Península: 7,95 € (excepte Catalunya, Balears i Canàries)
Balears i Canàries: 20,00 € (L’enviament a les Illes Canàries no inclouen les despeses d’aduanes, que corren a càrrec del client)

FACTURACIÓ

Can Dorca emetrà factura en suport paper que enviarà i lliurarà juntament amb el producte en el domicili indicat pel Client. Can Dorca recorda que, en compliment de la normativa vigent, no podrà modificar posteriorment les dades de les factures que s’emetran a nom de la persona física o empresa que efectuï la comanda.

DEVOLUCIONS

Correspon al Client verificar que el producte o productes adquirits estan en bon estat i si fos el cas comunicar a Can Dorca les incidències que pogués constatar. El Client pot dirigir-se a Can Dorca que l’atendrà i li proposarà una solució satisfactòria per als seus interessos.

DADES PERSONALS

Les dades personals i la informació que acredita la compra que el Client efectuï es conservaran en suport electrònic. Les dades personals (nom, adreça electrònica, domicili) es tractaran en els termes següents: Can Dorca, en qualitat de responsable del tractament, tractarà les dades personals del Client amb la finalitat de registrar les persones amb les que existeix relació atès que reben productes i serveis de l’empresa, compliment de la relació contractual i facturació. La legitimació del tractament serà el compliment d’una relació contractual (art. 6.1.b RGPD) i d’obligacions legals (art. 6.1.c RGPD). Les dades es comunicaran a l’Administració tributària. El Client podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i sol·licitud de la limitació adreçant-se a Can Dorca. Podrà consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades personals en aquest enllaç.