Avís legal

El lloc web i el domini candorca.com correspon a Miquel Dorca SL, amb CIF B17495540 i domicili a carretera de Camprodon núm. 7-9, de Vall de Bianya (CP 17813), adreça electrònica botiga@candorca.com, inscrita al Registre Mercantil de Girona, Volum 997, Foli 157 de la fulla número GI-18331 Inscripció 1ª.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Miquel Dorca SL o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Miquel Dorca SL presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis. Miquel Dorca SL autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Miquel Dorca SL es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a https://www.candorca.com/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Miquel Dorca SL actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Miquel Dorca SL manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Miquel Dorca SL fins a la contractació expressa d’una comanda.

Miquel Dorca SL es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Miquel Dorca SL no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.